Vårt første store prosjekt knyttet til næring og kultur var utredningen av Akerselva innovasjonspark.

I 2001 søkte vi Norsk kulturråd om støtte til å utrede mulighetene for å skape en innovasjonspark ved Akerselva i Oslo i området mellom Foss og Ankertorget. Vi la opp til et forprosjekt hvor formålet er å styrke samspillet mellom kunst, design, informasjonsteknologi og næring i Oslo. I oktober samme år fikk vi et tilskudd på 500.000 fra Kulturrådet under forutsetning av at vi fikk et tilsvarende tilskudd fra næringslivet eller andre instanser. Derfor inviterte vi Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen (KHiO), Teknologisk Institutt (TI) og Oslo Teknopol IKS (OT) inn i prosjektet. De stilte med en betydelig egeninnsats, og dessuten bevilget SND 200.000 til forprosjektet.

Hovedformålet med prosjektet var få en bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av eksis-terende ressurser i området og stimulere kompetansebasert næringsutvikling (nyskaping), i samspill med videreutviklingen av utdannings- og forskningsmiljøene i denne delen av byen. Vi kartla eksisterende og planlagte aktiviteter i området og så på muligheter og begrensninger. Forutsetningene for etablering av en Medialab (inkubator for media/kulturbedrifter, samlokalisert med relaterte forsknings- og utdanningsfunksjoner innen kunstfag, samt scene og digitalt utstyr for opptak, redigering og bearbeiding av lyd og video) var ett av spørsmålene som ble tatt opp i forprosjektet. Vi utarbeidet en visjon for hele området og la fundamentet for et hovedprosjekt som kunne gå videre med å realisere planene. Grunnrisset av ideen var tidligere lagt fram for flere berørte departementer og for en rekke sentrale institusjoner og bedrifter. Nærings- og Handelsdepartementet (NHD og bydelen Grünerløkka/Sofienberg uttrykte på hver sin måte gitt tilslutning til prosjektideen, og Oslo kommune viste også positiv interesse.

Prosjektleder fra vår side var Pål Steigan, som også skrev rapporten, blant annet med bidrag fra Geir Johnson. Forprosjektrapporten ble lagt fram i juni 2003 og ble trykt i 2000 eksemplarer.

Rapporten finner du her. [innovasjon.pdf]

Denne rapporten danner grunnlaget når Bjørndalen eiendom nå skal utarbeide forslag til ny reguleringsplan for området, og for arkitektkonkurransen for konkret utforming av Akerselva innovasjonspark.